Algemene Voorwaarden

Copyright en andere beschermde rechten

Alle materialen op deze websites, met name webpagina’s, programma’s, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, geluid, video, scripts en teksten, zijn het intellectuele eigendom (© 2020) van Vital Beat. Alle rechten zijn voorbehouden.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, dient u ervan uit te gaan dat alles wat u op deze website ziet of leest, onderhevig is aan wettelijke bescherming. Alle materialen mogen uitsluitend worden bekeken, gekopieerd, afgedrukt en doorgegeven voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden. Alle kopieën moeten een auteursrechtelijke verwijzing naar Vital Beat bevatten. Verwijzingen naar beschermde rechten mogen niet worden verwijderd. Elk commercieel en / of openbaar gebruik van de materialen is verboden.

Handelsmerken

De logo’s en tekens die op de site van Vital Beat worden getoond, zijn al dan niet geregistreerde handelsmerken van Vital Beat.

Geen vergunning

Zonder schriftelijke toestemming van Vital Beat wordt geen licentie of ander recht op het gebruik van de inhoud van de Vital Beat-site expliciet of impliciet of op enige andere manier verleend. Elk misbruik van het materiaal is ten strengste verboden en zal worden onderworpen aan civiele en strafrechtelijke vervolging door Vital Beat.

Inzendingen

Alle mededelingen, voorstellen, ideeën en andere inhoud die u aan Vital Beat verstrekt, zullen worden beschouwd als verstrekt op een niet-vertrouwelijke basis. Vital Beat behoudt zich het recht voor om deze informatie naar eigen goeddunken te gebruiken. Vital Beat is niet verplicht (1) om de inzendingen als vertrouwelijk te behandelen of (2) om op eventuele inzendingen te reageren. U bent ervoor verantwoordelijk dat geen van uw inzendingen inbreuk maakt op de rechten van derden (inclusief auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, privacy of andere persoonlijke rechten of intellectuele eigendomsrechten) en in dat opzicht vrijwaart u Vital Beat van alle aanspraken van derden. , inclusief redelijke kosten van juridische verdediging.

Garantie

We staan ​​100% achter onze producten en we willen niet dat je een Vital Beat-product hebt waar je niet tevreden over bent. Onze producten hebben een garantie van 1 jaar op defecten in materiaal en vakmanschap, maar niet opnieuw op verkeerde behandeling, normale slijtage, ongewoon misbruik of oppervlakkige schade aan het uiterlijk van het product. Defecte artikelen worden, indien beschikbaar, vervangen door een product van hetzelfde type, dezelfde kleur en dezelfde maat. Als je hulp zoekt bij het retourneren / ruilen van een gloednieuw product, raadpleeg dan ons retourbeleid en neem contact op met info@vitalbeat.me

Artikelen kunnen binnen 30 dagen na de aankoopdatum in nieuwe, ongebruikte en originele staat worden geretourneerd. Defecte artikelen worden vervangen door een product van hetzelfde type, dezelfde kleur en dezelfde maat.

Gebruikersgedrag

Als gebruiker van de Vital Beat-site moet u zich houden aan de Nederlandse wet. Bovenal verbindt u zich ertoe de geldende jeugdbeschermingsregels na te leven.

In het bijzonder is het u niet toegestaan ​​inhoud te verzenden via de Vital Beat-site of op enige andere manier deze beschikbaar te maken die (1) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, schadelijk, pornografisch is, geweld bevordert of een inbreuk op de privacy vormt; (2) inbreuk maken op commerciële beschermde rechten of (3) goederen of diensten aanbieden of financiële fondsen werven.

Gebruikersactiviteiten die tot doel hebben de Vital Beat-site functioneel defect te maken of er op zijn minst gebruik van te maken, zijn verboden en kunnen aanleiding geven tot civiele en strafrechtelijke vervolging.

De Vital Beat-site mag ook niet voor illegale doeleinden worden gebruikt. In het bijzonder is het verboden om zonder hun medeweten en expliciete toestemming derden te registreren voor de nieuwsbrief en / of e-zineservice of om derden zonder hun medeweten en expliciete toestemming te registreren voor loterijen op de site van Vital Beat.

Aansprakelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor al je activiteiten op en in verband met de Vital Beat-site. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding zijn aansprakelijk voor hun kinderen. Vital Beat zorgt voor een goede verzorging en onderhoud van de Vital Beat site. Vital Beat geeft echter geen garantie dat de Vital Beat-site te allen tijde toegankelijk zal zijn. Vital Beat garandeert evenmin dat de site van Vital Beat altijd in de meest up-to-date staat en vrij van defecten zal zijn. Het is mogelijk dat er vertragingen, transcriptiefouten of zelfs verkeerde informatie optreden.

Vital Beat is alleen aansprakelijk voor zover Vital Beat, haar agenten en / of wettelijke vertegenwoordigers zich opzettelijk of grof nalatig gedragen.

In het geval van lichte nalatigheid is Vital Beat alleen aansprakelijk voor zover belangrijke verplichtingen van de overeenkomst worden geschonden door Vital Beat, haar agenten en / of wettelijke vertegenwoordigers.

In dit geval is er geen aansprakelijkheid van Vital Beat en / of haar agenten en wettelijke vertegenwoordigers in geval van vermogensverlies met betrekking tot indirecte schade, met name gevolgschade, onvoorziene schade of atypische schade, evenals gederfde winst.

Elke wettelijk voorgeschreven fout-onafhankelijke aansprakelijkheid van Vital Beat – in het bijzonder een wettelijke garantieverplichting – wordt niet aangetast door de

Disclaimer

Vital Beat beweert op geen enkele manier, expliciet of impliciet, dat haar producten de gebruiker beschermen tegen alle soorten klappen, stoten, incidenten en risico’s.

 

Vital Beat is niet aansprakelijk, contractueel of wettelijk, voor enig verlies, schade, letsel of ander ongeval van welke aard dan ook of door wie dan ook veroorzaakt aan de persoon of eigendom van wie dan ook, inclusief de koper, opdrachtgever, en/of enige andere derde partij, voortkomend uit of voortvloeiend uit het gebruik of de toepassing van de producten door koper, opdrachtgever en of enige andere derde.

 

De koper stemt ermee in om voor zichzelf en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden alle verliezen, kosten, uitgaven en schade te dragen en de gebeurtenis te vrijwaren en Vital Beat te vrijwaren van en tegen alle kosten, claims, verliezen, schade (inclusief punitieve schade), eisen, aansprakelijkheden, rechtszaken en proceskosten (inclusief alle onkosten, advocaatkosten, adviseurskosten) die worden ingeroepen tegen, gemaakt of moeten worden betaald door Vital Beat, voortvloeiend uit deze overeenkomst en/of voortvloeiend uit het gebruik of toepassing door koper, opdrachtgever of enige andere derde partij van het Vital beat productassortiment.

 

Vital Beat is niet aansprakelijk voor enige speciale, incidentele of gevolgschade en ziet af van alle verantwoordelijkheid voor derden voor gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van of het onvermogen om Vital Beat producten te gebruiken door een rechtspersoon of natuurlijke persoon.